Biuletyn Informacji Publicznej Gminy KęsowoDokumenty BIP
Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

 

Transmisja na żywo dostępna jest pod tym adresem


Nagrania z obytych sesji Rady Gminy dostępne są w w naszym serwisie

www.wideo.kesowo.pl


W przypadku zwołania sesji online dane dostępowe do czynnego uczestnictwa w obradach można uzyskać poprzez złożenie wniosku o dostęp do sesji poprzez przekazanie go do Biura Obsługi Rady Gminy w Kęsowie - ul. Główna 11, 89-506 Kęsowo, tel. 523344091 wew. 24, e-mail rg@kesowo.pl


Zgodnie z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, przebieg obrad sesji Rady Gminy w Kęsowie będzie obowiązkowo utrwalany za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk i obraz. Nagrania sesji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Podstawą przetwarzania danych osobowych (wizerunku) w związku z transmitowaniem i utrwalaniem sesji Rady Miejskiej w Zatorze jest art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z 27.04.2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.)

Administrator Danych Osobowych informuje uczestników sesji Rady Gminy w Kęsowie, że obrady są transmitowane i podczas sesji następuje utrwalenie wizerunku osób w niej uczestniczących za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk w celu zrealizowania obowiązku ustawowego ciążącego na administratorze. Transmisja obrad jest dostępna w sieci Internet, natomiast nagrania z obrad zamieszczane na stronie internetowej www.wideo.kesowo.pl


Klauzula informacyjna RODO

transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk przebiegu sesji Rady Miejskiej w Zatorze

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz przysługującym Pani/Panu prawach z tym związanych:
 2. Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Kęsowo z siedzibą: ul. Główna 11, 89-506 Kęsowo, tel. 523344091
 3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres e-mail: insektordanychosobowych@gmail.com, tel. 523344091, kontakt osobisty w siedzibie Urzędu Miejskiego w Kęsowie
 4. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych przy użyciu urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk odbywa się w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikającego z art. 20 ust. 1b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. 2019 poz. 506), oraz w celu zapewnienia prawa dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2018 poz. 1330 ze zm.), oraz art. 9 ust. 2 lit. e Rozporządzenia, a dotyczących jawności działalności organów gminy w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji za pomocą Biuletynu Informacji Publicznej.
  Pani/Pana dane osobowe będą ogólnodostępne poprzez umieszczenie nagrań w Biuletynie Informacji Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty. Mogą również być udostępnione organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Administrator danych nie planuje przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy, organizacji międzynarodowej, lub do państwa trzeciego.
 6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane oraz zgodnie z terminami określonymi przez przepisy dotyczące archiwizacji w organach administracji publicznej.
 7. Posiada Pani/Pan prawo żądania: dostępu do treści swoich danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także - w przypadkach przewidzianych prawem - prawo do usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Biorąc udział w sesji, uczestnik sesji wyraża zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku oraz przyjmuje wiadomości oraz do stosowania informacje zawarte w niniejszej klauzuli informacyjnej.
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie objętym rejestracją dźwięku jest dobrowolne (uzależnione od zabierania przez Panią/Pana głosu w trakcie sesji). Utrwalenie wizerunku przy użyciu kamery jest obowiązkiem ustawowym.
  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 10. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi na niezgodne z RODO przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2).
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 5399
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kęsowo
Nazwa dokumentu: Transmisje Sesji Rady Gminy
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Urowski
Osoba, która udostępnia informację: Grzegorz Urowski
Data wytworzenia informacji: 19.02.2021
Data udostępnienia informacji: 19.02.2021 12:06:49
Data ostatniej aktualizacji: 27.11.2023 09:25:05
Rejestr zmian