Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

Procedowana w trybie Ustawy o petycjach (Dz.U.2018.870 t.j. z dnia 2018.05.10) - dla ułatwienia i zmniejszenia biurokracji dołączamy ją do niniejszego wniosku. Nie jest to łączenie trybów - zatem prosimy kwalifikować niniejsze pisma jako dwa środki prawne - wniosek oznaczoną - I i odrębną petycję oznaczoną II  - vide -  J. Borkowski (w:) B. Adamiak, J. Borkowski, Kodeks postępowania…, s. 668; por. także art. 12 ust. 1 komentowanej ustawy - dostępne w sieci Internet.  
Dla odseparowania od wniosku - petycjodawca - postulaty związane z petycją - numeruje nowymi oznaczeniami od §2, etc 
 
Preambuła petycji: 
 
W kontekście alarmujących informacji dotyczących plagi związanej z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających wśród młodzieży - vide: https://www.tvp.info/43314343/raport-o-dopalaczach-zgon-prawie-co-drugi-dzien-najczesciej-wsrod-mlodych-osob         
 
 
§2) Wnosimy aby Kierownik JST wraz z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - wzorem takich państw jak Niemcy czy Francja zaplanowali jak najszybsze wykorzystanie narzędzi związanych z Internetem i Informatyzacją - sensu largo do wykorzystania w ramach działań Gminy, Szkół, OPS’ów właściwych miejscowo dla terenu Gminy.
Wykorzystanie mediów związanych z informatyzacją i Internetem w tym w szczególności mediów społecznościowych - zdaniem wnioskodawcy powinno mieć miejsce szczególnie na polu  informacji i edukacji dostępnej na stronach WWW i BIP - szczególnie o charakterze - prewencji, profilaktyki i dostarczania informacji - młodym osobom - poszukującym jej w zakresie lokalnym. 
 
W USA strony WWW tego typu prowadzone przez Hrabstwa - zawierają nawet porady psychologów -czy  operują per analogiam (jak to czyni się na paczkach papierosów) -  obrazkami odstraszającymi - pokazującymi na przykładach - skutki stosowania używek, etc ponadto  Czaty, grupy dyskusyjne  i wszelkiego rodzaju nowoczesne narzędzia, których celem jest zyskanie percepcji u Dzieci i Młodzieży - tak aby dając pomysły na spędzenie wolnego czasu - odciągnąć Dzieci i Młodzież zarówno od sięgania po dopalacze i używki . Jednocześnie są to strony WWW nie absorbujące permanentnej uwagi odbiorców - mają głównie za zadanie tyko sygnalizować, odstraszać i chwilowo zyskiwać percepcję. 
W Polsce na stronach WWW Gmin - jest to często jedynie - zakładka typu - “Sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych” - ciekawe czy z braku innych informacji Młody człowiek - zamiast ulegać pokusom stosowania używek - “zatopi się" w studiowanie sprawozdania Komisji - sic! - ad exemplum: http://www.urzadgminy.gniezno.pl/portal/gkrpa.html     - vide - odnośnik w dole prawego Menu 
Ad exemplum - Krajowe Strony WWW z funkcją odstraszania od nałogów z wizerunkami public domain to www.abramow.samorzad.pl www.adamow-luk.samorzad.pl etc (operowanie porównaniem twarzy osób sprzed popadnięciem w nałóg i w trakcie - wizerunki osób zmarłych, etc) 
 
Na zagraniczych serwisach Hrabstw/Count’ów - można zobaczyć jak wyglądają zaawansowane serwisy tego typu (odrębne od stron Jednostek Terytorialnych i jedynie dedykowane prewencji)  - notabene w naszym Kraju (jak wynika z odpowiedzi uzyskanych w poprzednich latach) nawet 1% budżetów Komisji nie jest przeznaczane na cele związane z prewencją w nowoczesnych mediach - tam ponad 50%   
 
 
Osnowa Petycji: 
Jeśli w tym roku rzeczone środki nie zostały jeszcze w całości wykorzystane - wnosimy aby zaplanować odpowiednie działania - jeszcze w tym roku - ad hoc.  
Zatem zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt 1 i 2 Ustawy o petycjach w związku z art. 28 KPA i 241 KPA – petycjodawca posiada interes prawny w tym obszarze – chcąc łączyć uzasadniony interes społeczny pro publico bono z interesem ekonomicznym podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w tym obszarze już ponad prawie 25 lat. Oczywiście chcemy poddać się wszelkim zasadom uczciwej konkurencji w ramach zasad wydatkowania środków publicznych przez Jednostkę Administracji Publicznej - w zakresie celów  – w tym akurat przypadku – określonych w art. 4 index 1 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2018r. poz. 2137) 
 
Podkreślamy ponownie, że długofalowym celem wykorzystania rzeczonych narzędzi  - scilicet stron WWW - byłaby pomoc  młodym ludziom i Rodzicom poszukującym tego typu informacji w Internecie również w zakresie zwiększania świadomości dotyczącej problematyki związanej z przeciwdziałaniem patologiom wśród dzieci i młodzieży szkolnej w związku z nadużywaniem alkoholu i środków odurzających.
 
Wnioskodawca/petycjodawca - wykonuje tego typu usługi związane z utworzeniem strony WWW - zgodnej z wymogami Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z 2017.12.05)
Serwis tego typu może jednocześnie promować działania związane ze zdrowym stylem życia - scilicet - informować o szkodliwości stosowania używek czy nadużywania alkoholu - a także informować o zadaniach i zakresie kompetencji Ośrodka Pomocy Społecznej. 
 
 
Ceny na rynku  - oscylują od 1000 pln do 5000 pln + vat  - za utworzenie (opłata jednorazowa) 
 
Jeśli - postępowanie jest prowadzone uczciwie  z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji i z poszanowaniem zasad maksymalizacji oszczędności środków publicznych  - Wnioskodawca  często wygrywa i wykonuje rzeczoną usługę. W przypadku tego typu zleceń jesteśmy w stanie wykonać rzeczone zlecenie  w kwocie 1000 pln + vat produkcja jednorazowo i utrzymanie 1000 pln - rocznie (w pewnych przypadkach rezygnujemy nawet z wynagrodzenia za utrzymanie)
 
Przy tego typu kwotach - chcemy i musimy oczywiście podać się zasadom uczciwej konkurencji – w naszym mniemaniu może być to tryb negocjacji cen - scilicet - w związku z art. 54 i 55 Ustawy Prawo zamówień publicznych  (Dz.U.2018.1986 t.j. z 2018.10.16)
 
Tego typu działania muszą być zawsze jawne, transparentne oraz prowadzone w pełni lege artis z uwzględnieniem zasad uczciwej konkurencji.
 
Sugerujemy tylko aby tworzenie tak prostych stron - nie skończyło się zamówieniem - ad absurdum - TAK JAK zrobił to jeden SĄDÓW naszym kraju (o polskich Sędziach krążą już anegdoty) - wydatkując - absurdalną kwotę pół miliona złotych - za prostą stronę WWW - i łamiąc jeszcze do tego przepisy prawa - sic ! - o czym czytać można w materiałach prasowych i instytucji kontrolnych - vide:  https://www.gazetaprawna.pl/artykuly/719574,sad-najwyzszy-zamowil-droga-strone-internetowa-bez-przetargu-zlamal-prawo.html
Podajemy ten przykład dlatego, że jesteśmy uczuleni - ex katedra na przykłady - kiedy niektóre Gminy lub GOPS’y wydatkują absurdalne kwoty na tworzenie prostych stron WWW (niezwiązanych akurat z zadaniami wykonywanymi przez GKRPA)  u naszej konkurencji - co prawda nie tak wysokie jak powołany wyżej przykład Sądu, ale nawet 10 % kwoty, którą wydał wyżej powołany Sąd na tego typu usługi wydaje się - krańcową niegospodarnością i nieuczciwością i powinno być piętnowane przy każdej okazji. 
O tego typu absurdalnych wydatkach można czytać w niektórych zakończonych postępowaniach na BIP’ach i niektórych stronach WWW Gmin i Ośrodków Pomocy Społecznej - choć nie są to tak częste przypadki, jak w przypadku Sadów - za poprzednich władz - w latach 2007 - 2015 - kiedy skala tych nieprawidłowości dochodziła do ekstremum - włącznie z korupcją (za poprzednich Rządów) w MSWiA w 2011 r. - vide https://www.newsweek.pl/polska/korupcja-w-mswia-beda-kolejne-zatrzymania-w-mswia/z2pwd3v 
 
Rozpisujemy się na ten temat tak szeroko, gdyż nie chcemy aby efektem niniejszej petycji  były jakieś działania Decydentów związane z wydatkowaniem nierynkowych kwot. Wręcz przeciwnie expressis verbis - zaznaczamy, że działania te można realizować wydatkując - ad hoc - niewielkie kwoty - a naszym celem nie jest doprowadzenie do sytuacji, w której w miejsce niewydatkowania środków (co jak sygnalizuje NIK jest deliktem prawnym) - nastąpiłoby marnotrawienie środków publicznych - co jest przestępstwem w naszym mniemaniu i o czym można czytać powyżej.
Jawność i transparentność w Gminach - powinna właśnie - znaleźć szczególny wyraz z publikatorach internetowych - typu BIP i WWW - może wtedy - w ramach większej kontroli społecznej nie dochodziłoby do przypadków jak https://www.tvp.info/40819340/wyplacila-sobie-177-tys-zl-z-konta-osrodka-pomocy-spolecznej-zarzuty-dla-bylej-kierowniczki   
 
 
 
§3) Aby zachować pełną jawność i transparentność działań - wnosimy o opublikowanie treści petycji - wraz z załącznikami - na stronie internetowej WWW lub BIP podmiotu rozpatrującego petycję - w tym przypadku Gminy/Miasta   (Adresata)  - na podstawie art. 8 ust. 1 ww. Ustawy o petycjach   - co jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na publikację wszystkich danych podmiotu wnoszącego petycję. Chcemy działać w pełni jawnie i transparentnie. Jeśli należy coś zanimizować - proszę to uczynić - ale nie widzimy takich danych (dane Urzędników nie podlegają animizacji - uczeń sygnował opinię jedynie inicjałem nazwiska, etc)  
 
 
Optymalizację i wdrożenie procedury sanacyjnej - Petycjodawca - rozumie w tym przypadku - jako - ad exemplum - skuteczniejszą walkę z patologiami.  
 
Dla zobrazowania problematyki bezczynności Gmin w ratowaniu młodzieży i dzieci dla których przeznaczony powinien być fundusz korkowy załączamy przykładową odpowiedź Gminy Biskupice (o której wzmiankowaliśmy powyżej), która expressis verbis potwierdza niewydatkowanie ponad 70 % rzeczonego budżetu - 
- to nie wyjątek ale wręcz uzus - w co nikt nie wierzy dopóki nie zobaczy posiadanych przez nas odpowiedzi z Gmin - sygnowanych przez Decydentów.  
 
 
Tymczasem można wykorzytać narzędzie Internetowe do prewencji - in fine wniosku  - załączamy dokumenty przedstawiające stanowisko PRARPA w kwestii wykorzystania narzędzi Internetowych do walki z patologiami. 
 
Co więcej - in fine wniosku - znajduje się załącznik z odpowiedzią z Gminy Aleksandrów Drugi (pow. biłgorajski) - z której wynika, że są w Polsce Gminy, które i prawie 50% środków uzyskiwanych od Podatników zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi - wydatkują na ... wynagrodzenia Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W załączeniu odnośny przykład wg. Odpowiedzi sygnowanej przez Wójta - na zakup materiałów Gmina wydatkowała 499,38 pln , a na wyangrodzenia członków Komisji ... 13 382,73 zł. - sic! Tymczasem rzeczone środki powinny być wydatkowane par excellence - na walkę z alkoholizmem i narkomanią ! wszak leczenia wymagają osoby uzależnione ... nie Urzędnicy Komisji.
 
Pozwalamy sobie powtórzyć, że w opinii Wnioskodawców,  Wydziały/Referaty i Urzędnicy (Stanowiska Jednoosobowe) - posiadający w zakresie swoich kompetencji sprawy związane - sensu largo - z ulepszeniem organizacji i usprawnieniem pracy Jednostki,  a także lepszym zaspokojeniem potrzeb ludności ludności i redukcją wydatków publicznych  - powinny angażować się w tego typu procedury sanacyjne.
 
 
Pomimo, że nie wnioskujemy o informację przetworzoną w zakresie wymagającym znacznych nakładów pracy, uzasadniamy nasze pytania  stosownie do brzmienia art. 3 ust. 1 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej  – tym, że przedmiotowa informacja oraz ewentualna późniejsza  próba optymalizacji tego obszaru wydaje się szczególnie istotna z punktu widzenia Interesu Społecznego. 
 
 
Przewidujemy opublikowanie efektów Akcji na naszym portalu www.gmina.pl 
 
 
§4) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku i petycji w trybie - odnośnych przepisów prawa -  na adres e-mail stopaferom@samorzad.pl
§5) Wnosimy o to, aby odpowiedź w  przedmiocie powyższych pytań złożonych na mocy art. 61 Konstytucji RP w związku z art.  241 KPA, została udzielona - zwrotnie na adres e-mail stopaferom@samorzad.pl  - stosownie do art. 13 ww. ustawy . Wnoszę aby odpowiedź została udzielona w formie przewidzianej w art. 39 index 1 §1 pkt. 1 Ustawy KPA.  
 
Wniosek został sygnowany  kwalifikowanym podpisem elektronicznym - stosownie do wytycznych Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29)
 
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 750
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kęsowo
Nazwa dokumentu: Petycja z dnia 29.09.2021
Skrócony opis:
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Urowski
Osoba, która udostępnia informację: Grzegorz Urowski
Data wytworzenia informacji: 07.10.2021
Data udostępnienia informacji: 07.10.2021 10:51:30
Data ostatniej aktualizacji: 07.10.2021 10:38:47
Rejestr zmian