Proszę czekać
Proszę czekać

Nasz serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.

1. Nazwa i adres jednostki:
Klub Dziecięcy „Bajkowa Kraina” w Kęsowie, ul. Główna 19, 89-506 Kęsowo

2. Określenie stanowiska:
Opiekun w Klubie Dziecięcym „Bajkowa Kraina”

3. Wymagania stawiane kandydatowi:

3. 1. Wymagania niezbędne:
1) Opiekunem w klubie może być osoba, która posiada kwalifikacje pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego, pedagoga społeczno-wychowawczego, pedagoga wczesnej edukacji, terapeuty pedagogicznego lub która ukończyła studia lub studia podyplomowe na kierunku lub specjalności: wczesne wspomaganie rozwoju, wspomaganie rozwoju dzieci w ramach pomocy psychologicznopedagogicznej w żłobkach i przedszkolach, edukacja prorozwojowa, pedagogika małego dziecka, psychologia dziecięca, psychologia wspierania rozwoju i kształcenia lub psychologia wychowawcza.
2) Opiekunem w klubie dziecięcym może być także osoba, która odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy oraz posiada co najmniej wykształcenie:
a) wyższe na dowolnym kierunku, którego program obejmuje zagadnienia związane z opieką nad małym dzieckiem lub jego rozwojem, i odbyła 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności lub
b) średnie lub średnie branżowe oraz:
- co najmniej roczne doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3
lub
- przed zatrudnieniem odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna o którym mowa w pkt. 2a,
3) daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została zawieszona ani ograniczona,
5) wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku, gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
6) nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) posiada obywatelstwo polskie,
8) ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych, 9) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku, 10) cieszy się nieposzlakowaną opinią.
Jeżeli osoba, o której mowa w pkt. 2a, nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku kierownika klubu odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.

3. 2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów prawnych, a w szczególności:
a) ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2016 r., poz. 157),
2) umiejętność pracy w zespole i szybkiego podejmowania decyzji,
3) rzetelność,
4) odpowiedzialność,
5) zdolności organizacyjne,
6 ) odporność na stres,
7) kreatywność,
8) wysoka kultura osobista.

4. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:
- 2 stanowiska praca w pełnym wymiarze czasu pracy,
- praca z dziećmi do lat 3,
- kontakty z rodzicami dzieci uczęszczających do klubu dziecięcego,
- Klub Dziecięcy w Kęsowie nie jest zakładem pracy chronionej,
- pomieszczenia Klubu znajdują się na parterze w budynku komunalnym w Kęsowie, ul. Główna 19, 89-506 Kęsowo, jest zapewniony podjazd dla osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi poniżej 6%.

5. Zakres zadań na stanowisku:
1) zapewnienie bezpieczeństwa i opieki wychowawczo-edukacyjnej nad dziećmi, 2) opieka nad dziećmi w klubie.

6. Okres zatrudnienia:
1) umowa na zastępstwo do 18 miesięcy

7. Planowany termin rozpoczęcia pracy:
Od dnia 1 listopada 2021 r.

8. Wymagane dokumenty:
1) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (przebieg kształcenia, przebieg pracy zawodowej, ukończone staże, kursy, szkolenia związane z pracą zawodową, posiadane uprawnienia i kwalifikacje, dodatkowe zajęcia zawodowe i pozazawodowe, znajomość języków obcych oraz zainteresowania),
2) oświadczenie o przebiegu pracy zawodowej i stażu pracy (wykaz zajmowanych stanowisk) lub kserokopie świadectw pracy, lub inne dokumenty potwierdzające staż pracy,
3) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione z winy umyślnej oraz umyślne przestępstwa skarbowe,
4) oświadczenie o posiadaniu pełni praw publicznych i pełnej zdolności do czynności prawnych,
5) oświadczenie o posiadaniu pełni władzy rodzicielskiej (obecnie i w przeszłości),
6) oświadczenie o wypełnianiu obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
7) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacji,
Dokumenty aplikacyjne powinny być podpisane przez kandydata, a w przypadku składanych kserokopii, odpisów, itp. uwierzytelnione przez kandydata poprzez złożenie podpisu na dokumencie. Dokumenty aplikacyjne powinny być ponumerowane i uwidocznione w wykazie złożonych dokumentów z podaniem numeru strony.

9. Określenie terminu i miejsca składania dokumentów:
Dokumenty na stanowisko objęte naborem przyjmowane będą do dnia 15 października 2021 roku do godz. 12:00 w sekretariacie, pokój 2, Urzędu Gminy w Kęsowie. Dokumenty mogą być również przesłane, w powyższym terminie, na adres Urzędu Gminy w Kęsowie, ul. Główna 1 1, 89-506 Kęsowo. Liczy się data wpływu do Urzędu Gminy w Kęsowie.
Dokumenty winny być umieszczone w zamkniętej kopercie, a na niej należy umieścić napis:
Dokumenty aplikacyjne na stanowisko kierownika gminnej jednostki organizacyjnej Klubu Dziecięcego w Kęsowie oraz informację o miejscu zamieszkania oraz telefonie kontaktowym.
Aplikacje, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.
Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kęsowo (www.bip.kesowo.pl) oraz na tablicy informacyjnej w Urzędzie.
Nabór na wolne stanowisko odbędzie się w dwóch etapach. I etap polegający na analizie formalnej dokumentów, II etap będzie stanowiła rozmowa kwalifikacyjna.
O terminie II etapu osoby, które spełnią warunki formalne, zostaną powiadomione telefonicznie. Rozmowy kwalifikacyjne dla osób, które zostaną zakwalifikowane do drugiego etapu konkursu odbędą się w dniu 20 października w siedzibie Urzędu Gminy w Kęsowie, pokój nr 8.
W dniu 5 października2021 r. ogłasza się przedmiotowy nabór na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Kęsowo oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kęsowo.

LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
LpNazwaOpisTypRozmiarDatadataUdostdataModcreatingmodifierOpcje
Informacje
Ilość odwiedzin: 369
Podmiot udostępniający: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kęsowo
Nazwa: Nabór na dwa wolne stanowiska pracy - Opiekun w Klubie Dziecięcym „Bajkowa Kraina" w Kęsowie
Osoba, która wytworzyła informację: Grzegorz Urowski
Osoba, która udostępnia informację: Grzegorz Urowski
Data wytworzenia informacji: 05.10.2021
Data udostępnienia informacji: 05.10.2021 13:11:29
Data ostatniej aktualizacji: 05.10.2021 13:11:36
Rejestr zmian